ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

 

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖-วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา สั่งการให้พนักงานเทศบาลตำบลพลา จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บูรณาการร่วมกับคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ตำบลพลา

ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและหยอดทรายอะเบทในภาชนะเก็บกักน้ำของประชาชน

ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลา เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก(รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖


Copyright © 2014 All Rights Reserved.