dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม สนับสนุนกิจกรรมชุมชน รวมทั้งรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม

สนับสนุนกิจกรรมชุมชนสนับสนุนศูนย์พัฒนาสังคมในชุมชน สนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

ดำเนินการพัฒนาชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีเงินทุน

ในการปกครองอาชีพงานให้คำปรึกษาด้านอาชีพให้แก่ผู้มาขอรับคำแนะนำ งานพัฒนาสตรี ส่งเสริมการฝึกอบรมให้สตรีมีความเป็นผู้นำ สร้างเครือข่าย

ในสตรี งานพัฒนาคุณภาพเด็กสตรีและผู้ประสบปัญหายากจน

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.