ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 สถานการณ์สาธารณภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในปัจจุบันเกิดขึ้นมีความถี่ และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยอันเกิดจากไฟป่า เป็นต้น

เทศบาลตำบลพลา มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในพื้นที่ตำบลพลา และพื้นที่ข้างเคียงตั้งแต่ ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย


ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

  • ผู้ประสบภัยพิบัติแจ้งผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลโดยทันที
  • เขียนคำร้องขอรับความช่วยเหลือที่เทศบาลตำบลพลา
  • เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ออกสำรวจพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย
  • เทศบาลตำบลพลาพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ตามระเบียบฯ
  •  

 

. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ดำเนินการ

มาตรฐานงาน  มี  ๗  ด้าน

1.๑  มาตรฐานด้านแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.

.2  มาตรฐานด้านการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

.3  มาตรฐานด้านการแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัยผ่านสื่อต่าง ๆ และเผยแพร่ความรู้

       เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง     

.๔  มาตรฐานด้านการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน

.๕  มาตรฐานด้านดําเนินการเพื่อป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชน

.๖  มาตรฐานด้านป้องกันอุบัติภัยทางถนนแก่ประชาชน

.๗  มาตรฐานด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

. แผนการดำเนินการ

ดำเนินการ

๒.๑  จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.

.2  จัดทำการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

.3  จัดให้มีระบบการแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัยผ่านสื่อต่าง ๆ และเผยแพร่ความรู้

       เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง     

.๔  ดำเนินการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน

.๕  จัดทำกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชน

.๖  จัดทำกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อป้องกันอุบัติภัยทางถนนแก่ประชาชน

.๗  ดำเนินการพัฒนาเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

          . เป้าหมาย

ดำเนินการ

.๑  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มมากขึ้น

.๒  ประชาชนได้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัย เพิ่มมากขึ้น

.๓  ประชาชนสามารถป้องกันอัคคีภัย ได้เอง เพิ่มมากขึ้น

.๔  ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากอุบัติภัยทางถนน ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มมากขึ้น

.๕  เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้รับการดำเนินการพัฒนา

       ได้รับความรู้ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิ่มมากขึ้น

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.