dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
หัวหน้าส่วนราชการ

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 

   
 

นายสุวัฒน์  บุญลา

ปลัดเทศบาล

 

 

 

นางลัคณา  สินสอาด

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

นางจิราณัฏฐ์  สิริเดชจิรฉัตร

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

นายสมพร  นารี

หัวหน้าฝ่ายการโยธา  รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

พันจ่าเอกอนุรักษ์  ขันกำเหนิด

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

นายสุวัฒน์  บุญลา

ปลัดเทศบาล   รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.