ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการและขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศเทศบาลตำบลพลา
ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรในวันเลือกตั้งล่วงหน้า
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น ไทยดี
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลา
แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและวันไหลตำบลพลา
ประกาศวันหยุดราชการ
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เรื่องประชาสัมพันธ์รายชื่อเช็คหมดอายุครั้งที่ ๒
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง
แจ้งประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางในการจัดงานวิ่ง PALA RUN 3
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
ขอเชิญชวนร่วมงาน BANCHANG BIKEWEEK 2023
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาสีปฐมวัยสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๖
คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับประชาชน ๒๕๖๖
ขอความร่วมือผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร
เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่องประชาสัมพันธ์รายชื่อเช็คหมดอายุครั้งที่ ๑
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง
เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพลา
การให้บริการแพลตฟอร์มบริหารจัดการเมือง"Traffy Fondue"
แจ้งกำหนดการฝึกของโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน
ร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย
ข้อแนะนำการจุดประทัดในช่วงเทศกาลตรุษจีน
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร
กรมทางหลวงเปิดให้ใช้มอเตอร์เวย์ฟรี
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
วิธีรับมือกับ ๕ โรค
เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
การขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรถขัดข้อง
๖ วิธีดูแลตัวเองสร้างภูมิให้ร่างกาย
คำแนะนำในการเลือกซื้อกระเช้าปีใหม่
รับโอนพนักงานเทศบาล
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษี
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การรับทำเอกสารปลอม และนำเอกสารปลอมไปใช้ เป็นความผิดทางกฎหมาย
ร่วมให้กำลังใจแก่เยาวชนชาวตำบลพลา
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แจ้งขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
แจ้งลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว
การดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดเสียหาย
ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลพลาและพื้นที่ใกล้เคียง
ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ขอให้เจ้าของที่ดินที่วางเงินมัดจำรังวัด
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ก่อนการก่อสร้างอาคาร
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง
แจ้งปิดการเรียนการสอน
ประกาศรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
ประกาศรับลงบัญชีทหารกองเกิน
แจ้งกำหนดการจองล็อคร้านค้า
ขอเชิญประกวดกระทงประดิษฐ์
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยนพมาศ
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์
แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
สืบสานตำนานเมืองเก่าบ้านฉาง บ้านเราพลา
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
มาตรการป้องกันเด็กจมน้ำ
การป้องกันโรคฉี่หนู อันตรายที่มาพร้อมกับฝน
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขอเชิญชวนเที่ยวงาน มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง
ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง...ฮิ ครั้งที่ ๘
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕
แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนโควิด-19
ขอเชิญชวนร่วมงาน"Dow Rayong Kid Creators
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรCopyright © 2014 All Rights Reserved.