ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เรื่อง ขอเชิญรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับโครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ของบริษัท วีโอเลีย ซัสเทนเอเบิล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องเพลย์พิกเซล โรงแรมเพลย์ พลา บีช ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง จำนวน ๒ รอบ รอบเช้าเวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.

และรอบบ่ายเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. พร้อมรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team Meeting)ในวันและเวลาดังกล่าว

โดยจะเปิดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าในระหว่างวันที่ ๕-๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๒๒๗๓๖๕-๙ โทรสาร ๐๒-๕๒๒๗๕๖๙

เว็บไซต์โครงการ : https://ehia.ieat.go.th/th
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2
เปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๗
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล
แจ้งกำหนดการและขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แจ้งเตือนภัยกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินหลอกลวงผู้เสียหาย
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ขอรับทรายอะเบทสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย
สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพลา
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติไทย
แผนการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
ขอเชิญชวนสมัครเดิน-วิ่ง “WALK RUN BIKE FIGHTING STROKE 9
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขอเชิญชวนประชาชนสมัครเข้าร่วม โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง
ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒
กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลา
ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพลา
ขอเชิญชวนประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้ง
การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ
ขั้นตอนการคัดทะเบียนราษฎรผ่าน ThaID
แจ้งการลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว
ตารางฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลบ้านฉาง
โรงพยาบาลบ้านฉาง เปิดใช้ระบบจองคิวออนไลน์
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
แจ้งกำหนดการและขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศเทศบาลตำบลพลา
ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรในวันเลือกตั้งล่วงหน้า
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น ไทยดี
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลา
แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและวันไหลตำบลพลา
ประกาศวันหยุดราชการ
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เรื่องประชาสัมพันธ์รายชื่อเช็คหมดอายุครั้งที่ ๒
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง
แจ้งประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางในการจัดงานวิ่ง PALA RUN 3
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
ขอเชิญชวนร่วมงาน BANCHANG BIKEWEEK 2023
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาสีปฐมวัยสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๖
คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับประชาชน ๒๕๖๖
ขอความร่วมือผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร
เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่องประชาสัมพันธ์รายชื่อเช็คหมดอายุครั้งที่ ๑
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง
เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพลา
การให้บริการแพลตฟอร์มบริหารจัดการเมือง"Traffy Fondue"
แจ้งกำหนดการฝึกของโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน
ร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย
ข้อแนะนำการจุดประทัดในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร
กรมทางหลวงเปิดให้ใช้มอเตอร์เวย์ฟรี
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
วิธีรับมือกับ ๕ โรค
เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
การขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรถขัดข้อง
๖ วิธีดูแลตัวเองสร้างภูมิให้ร่างกาย
คำแนะนำในการเลือกซื้อกระเช้าปีใหม่
รับโอนพนักงานเทศบาล
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษี
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การรับทำเอกสารปลอม และนำเอกสารปลอมไปใช้ เป็นความผิดทางกฎหมาย
ร่วมให้กำลังใจแก่เยาวชนชาวตำบลพลา
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
แจ้งขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
แจ้งลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมวCopyright © 2014 All Rights Reserved.