ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

นายสมพร เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา

สั่งการให้พนักงานเทศบาลตำบลพลาจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลา ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

พร้อมฉีดพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย ในพื้นที่ ม.๑ ม.๔ และ ม.๕

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

 
ภาพกิจกรรม

ร่วมกันดำเนินการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ร่วมกันดำเนินการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสภายในสำนักงาน
ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสภายในสำนักงาน
ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสภายในสำนักงาน
ตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบการร้านค้า
ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสภายใน
ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสภายในสำนักงาน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพลา
โครงการผู้สูงวัยสดใส ใส่ใจสุขภาพ
ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ร่วมกันดำเนินการตัดแต่งและเก็บกวาดต้นสน
ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสภายในสำนักงาน
ดำเนินการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว
การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยสามัญ
ดำเนินการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว
ดำเนินการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว
การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา ครั้งแรก
ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสภายใน
ดำเนินการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวและประชาชน
ร่วมกันดำเนินการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว
ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านค้า
โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
ร่วมกันทำความสะอาดภายในสำนักงานเทศบาลตำบลพลา
ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัส
ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัส
การตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวและประชาชน
การตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวและประชาชน
การตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวและประชาชน
โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน
ร่วมกันดำเนินการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว
ร่วมกันดำเนินการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว
โครงการตั้งจุดตรวจและแก้ไขปัญหาจราจร
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมรดน้ำขอพร นายสุวัฒน์ บุญลา ปลัดเทศบาล
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
รวมใจภักดิ์-รักษ์เต่า-ทะเลไทย-ร่วมใจปลูกป่าโกงกาง
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ทำการส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
โครงการศูนย์ ๓ วัย สร้างสายใย สร้างสุขในครอบครัว
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลพลา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพลา
โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค คนปลอดภัย
ประชุมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการ
โครงการฟันสวยยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๔
โครงการสำหรับขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการฟันสวยยิ้มใสใส่ใจสุขภาพ
ดำเนินการทำความสะอาดโดยการฉีดล้างถนนสายหลัก
ดำเนินการรับลงทะเบียนให้แก่กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
โครงการวันมาฆบูชา
โครงการวันมาฆบูชา
โครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลา
โครงการอบรมศีลธรรม จริยธรรมของบุคลากร เทศบาลตำบลพลา
โครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอื้ออาทร
ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนผิวจราจร
ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัส
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีในพื้นที่สาธาณประโยชน์
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนผิวจราจร
ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสภายในวัดคลองทราย
ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสภายในวัดพลา
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี
ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัว
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีในพื้นที่สาธารณะประโยชน์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพลา
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีในพื้นที่สาธารณประโยชน์
ฉีดพ่นสารเคมีบริเวณตลาดนัดในพื้นที่หมู่ที่ ๗
ดำเนินการตั้งจุดตรวจและแก้ไขปัญหาการจราจรช่วงเทศกาล
ฉีดพ่นสารเคมีและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการล้างมือ
ทำความสะอาดภายในสำนักงานเทศบาลตำบลพลา
โครงการจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย
ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
มอบเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนผู้ประสบเหตุอุทกภัย
โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพลา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย
ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประธานในการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลพลา
ประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพลา
เปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร
ดำเนินการจัดทำโครงการทัศนศึกษา
ร่วมกันจัดทำกิจกรรมฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ร่วมกันดำเนินการสำรวจความเสียหาย
จัดทำกิจกรรมฝึกซ้อมความปลอดภัยในการรับ-ส่งนักเรียน
ร่วมให้การต้อนรับพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล
โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา
ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยวิสามัญ
ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ ๑๘
ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
กิจกรรมชมรมคนพิการและโครงการฝึกอาชีพคนพิการ
การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลพลา
ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพลา
โครงการ EF แฟมิลี่ เซ็นเตอร์
โครงการอบรมสร้างทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบลพลา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชน
โครงการแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีเยาวชน
โครงการฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการศึกษา
โครงการเทศบาลใส่ใจกฎหมายใกล้ตัว
ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหาร
โครงการเพิ่มศักยภาพ แกนนำเด็กและเยาวชน
โครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อย
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี
โครงการซ่อมแซมสะพานและปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านพลา
โครงการอบรมเทศบาลใส่ใจกฎหมายใกล้ตัว
โครงการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลพลา
กิจกรรมชมรมคนพิการและโครงการฝึกอาชีพคนพิการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลพลา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
ลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง)
ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย์
การติดตามผลการดำเนินงาน
ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โครงการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลพลา
โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย
ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลพลา
เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง)
โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งคลอง
หนึ่งคนหนึ่งภาพ ร่วมด้วยช่วยกัน ลั่นชัตเตอร์
โครงการสายใยรัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
โครงการรณรงค์อนุรักษ์สัตว์น้ำทะเล
การตรวจประเมินฯ เทศบาลตำบลพลา
กิจกรรมชมรมคนพิการและโครงการฝึกอาชีพคนพิการ
ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์พระมหาชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลพลา
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลพลา ประจำเดือน
โครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพลา
ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยสามัญ
ถวายความเคารพต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ลงพื้นที่บริเวณชายหาดพลา
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพลา
ร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษาและพุ่มผ้าป่า
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ
โครงการฝึกอบรมของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมกันดำเนินกิจกรรมการทำความสะอาดอาคาร
ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ให้ความรู้เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม
ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการสร้างทีมงานสตรีเพื่อชุมชน
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการของงานสังคมสงเคราะห์
โครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครอง
ลงพื้นที่บริเวณชายหาดพลา
ประชุม"ชุมชนคุณธรรมตำบลพลา"
ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ดำเนินการเก็บขยะที่ถูกกระแสน้ำ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ลงพื้นที่บริเวณชายหาดพลา
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพลา
พิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในชุมชน
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย
ดำเนินการเก็บขยะบริเวณชายหาดพลา
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม
ดำเนินการขุดลอกวัชพืชบริเวณร่องระบายน้ำ
ดำเนินการขุดลอกวัชพืชบริเวณร่องระบายน้ำ
ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลพลา
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรค
บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลบ้านฉาง
ลงพื้นที่บริเวณชายหาดพลา เพื่อทำการประชาสัมพันธ์
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรค
ร่วมรับมอบข้าวสารถุงละ ๕ กิโลกรัม จำนวน ๘๓ ถุง
ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
ร่วมรับมอบถุงยังชีพจำนวน ๑๐๐ ชุด
รับมอบเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จากนายเดชา ลิ้มถาวรวงศ์
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรค
รับมอบเงิน จาก บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
รับมอบสบู่จำนวน ๑,๐๐๐ ก้อน จาก เต๊นท์รถ ธนาเมศฐ คาร์เซ็นเตอร์
เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลพลา
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
รับมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ชนิดน้ำและเจล
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
ดำเนินการตามโครงการเสริมทักษะผู้ประกอบการ
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
ดำเนินการตรวจคัดกรอง และแจกจ่ายหน้ากากอนามัย
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรค
ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลพลา
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรค
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรค
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
ร่วมกันดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากผ้าและเบี้ยยังชีพ
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค หมู่ที่ ๔
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่วัดคลองทราย
ดำเนินการตรวจคัดกรองและให้ความรู้
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อ หมู่ที่ ๕
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค หมู่ที่ ๗
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค หมู่ที่ ๒
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ หมู่ที่ ๔
ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลพลา
ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการ
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่
ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่หมู่ที่ ๒
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บ้านคลองทราย
เ่รื่องของมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่หมู่ที่ ๕
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค(โซเดียมไฮโปคลอไรต์)
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรค
ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลพลา
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ของวัดพลา
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรค
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรค
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรค
มาตรการในการคัดกรองของเทศบาลตำบลพลา
ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากผ้า ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ
ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากผ้า ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ
ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากผ้า ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ
ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลพลา
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
การบรรยายให้ความรู้ในการปฏิบัติตนเพื่อการป้องกันไวรัสโควิด-19
โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลพลา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการถนนเด็กเดินสู่อาเซียน เทศบาลตำบลพลา
โครงการ"สุขาภิบาลอาหาร ประจำปี ๒๕๖๓"
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โครงการเวทีชาวบ้าน ภายใต้กิจกรรมประชุมประชาคม
เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยวิสามัญ
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจและรับฟังการบรรยายธรรม
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดำเนินการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการถนนเด็กเดินสู่อาเซียน
โครงการหมู่บ้านสีขาว
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์
ดำเนินการมอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนตำบลพลา ประจำปี ๒๕๖๓
ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะชายหาดพลาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเล
ประธานเปิดโครงการตั้งจุดตรวจและแก้ไขปัญหาจราจรช่วงเทศกาล
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลพลา
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ร่วมรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนย่า
ร่วมกิจกรรมถวายความเคารพต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง
ร่วมดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
ประธานปล่อยขบวนจิตอาสาเก็บขยะบริเวณชายหาดพลา
เข้ารับหนังสือรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
โครงการชุมชนมีวินัย เคารพกฏจราจร
อีโฟร์ทีร่วมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม
เปิดการแข่งขันกีฬาเรือพายและกีฬาชักเย่อ ในกิจกรรมกีฬาทางน้ำ
เปิดงาน "ลอยกระทง ลงทะเลวัดพลา พ.ศ.๒๕๖๒"
โครงการ"ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปีที่ ๑๗"
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
การประกวดการจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน
มอบเกียรติบัตร "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
สาธิตการใช้อุปกรณ์ และวิธีการดับเพลิงให้แก่นักเรียนและคณะครู
เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลาแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ
เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ร่วมกันทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเล และกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดพลา
ร่วมทำการเก็บขยะชายหาดพลา ในชื่อกิจกรรม"ฮั้วเฮงหลีรวมใจ คืนความสดใสให้หาดพลา"
เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร
ให้การต้อนรับ "คณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด"
โครงการเทศบาลใส่ใจกฎหมายใกล้ตัว
ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกลุ่มสตรี
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลพลา
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการศึกษา
โครงการอบรมศีลธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลพลา
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการ"สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"ในกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี article
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายเครื่องราชสักการะ
เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) ถวายเป็นพระราชกุศล
โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค คนปลอดภัย โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการศึกษา จากเทศบาลตำบลบ่อหลวง
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตำบลพลา
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
พิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการศึกษา จากเทศบาลตำบลบางกระทึก
โครงการรณรงค์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำทะเล
โครงการหมู่บ้านสีขาว โดยทำการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ article
โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค คนปลอดภัย
โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัยเรียน วัยใส
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการศึกษา จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลา ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา
โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพลา
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า
โครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว article
การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
โครงการสวนครัวตัวจิ๋ว
โครงการผู้เฒ่าเล่า ผู้เยาว์เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลา
โครงการผู้เฒ่าเล่า ผู้เยาว์เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอื้ออาทร
โครงการแข่งขันวาดภาพเยาวชน ครั้งที่๒
การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยที่ 3
โครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อย
โครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ
โครงการอบรมสร้างทีมกู้ชีพ กู้ภัยตำบลพลา
โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมคนพิการ article
โครงการรักทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งคลอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพลา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลยม
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดโครงการ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลภูผาแดง
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
งานไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอื้ออาทร
งานไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลา
กิจกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรมในองค์กร
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
โครงการเวทีชาวบ้าน "ภายใต้กิจกรรมการทบทวนแผนชุมชน"
การประชุมประชาคมตำบลพลา ประจำปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้กับสตรีและครอบครัว
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
โครงการจัดการขยะมูลฝอย
ปฏิบัติศาสนกิจ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562
การอบรมและสาธิตการระงับเหตุการณ์เพลิงไหม้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)
โครงการผู้สูงวัยสดใสใส่ใจสุขภาพ
พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิษก พุทธศักราช 2562
กิจกรรมวันเทศบาล
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมแสดงความเคารพต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและวันไหลตำบลพลา ประจำปี 2562
โครงการตั้งจุดตรวจและแก้ไขปํญหาจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันจักรี
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี เยาวชน article
ขอยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว จ.สุโขทัย
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เทศบาลตำบลพลา
จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ 7 ธ.ค. 2561
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
พิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาด สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ 62 ปีสภานายิกา สภากาชาดไทย
ศึกษาดูงาน พระบรมราชานุสรณ์ "วันภูมิพลมหาราชา"ประจำปี 2561 ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ร่วมแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
พิธีบวงสรวงบ่อน้ำพระเจ้าตากสินมหาราช article
ภาพกิจกรรมงานวันลอยกระทงลงทะเล ณ วัดพลา 2561
กองการศึกษาเทศบาลตำบลพลา ร่วมกับ บ.SCG-DOW GROUP ให้ความรู้เรื่อง EF (Executive functions)
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
โครงการกาชาดซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และกาชาดซ่อมบ้านให้น้อง ประจำปี 2561
กิจกรรมเพิ่มปริมาณสัตว์ทะเลประจำถิ่นโดยการปล่อยแบบประชารัฐ ชุมชนพลา-อู่ตะเภาสามัคคี
โครงการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลพลา ภายใต้กิจกรรมอบรม "การทำแหนมหมู"ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการสร้างทีมงานสตรีเพื่อชุมชน article
พิธีทำบุญตักบาตร,พิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม
ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นทองอุไร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙
ร่วมประชุมพนักงานเทศบาลตำบลพลา ประจำเดือน สิงหาคม 2561
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลพลา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
โครงการหมู่บ้านสีขาวเทศบาลตำบลพลา ลด ละ เลิก ยาเสพติด
โครงการชุมชนต้นแบบในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการขยายพันธุ์สัตว์ ประจำปีงาบประมาณ 2561
โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลพลายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก อบต.แก่งผักกูด
โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
โครงการส่งเสริมวามรู้ความเข้าใจผู้ดูแลคนพิการ และชมรมคนพิการ
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
โครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อยประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลพลา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพ LPA
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหก)
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงฯ
โครงการพิธีไหว้ครู
การแถลงผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2561
คณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมตรวจคุณภาพนมโรงเรียน
โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบลพลา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลตำบลพลา ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เจดีย์หัก
โครงการผู้สูงอายุสดใสใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2561
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลพลา
กิจกรรมวันเทศบาล
โครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2561
โครงการตั้งจุดตรวจ7วันอันตราย
งานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและวันไหลตำบลพลา ประจำปี 2561
โครงการอบรมศีลธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลพลา
การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งคลอง โดยมีนายอำเภอบ้านฉาง
โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
คณะผู้บริหารและ พนักงานเทศบาลตำบลพลา ได้เข้าร่วมต้นรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561
กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ 11 เมษายน 2561
พิธีเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลพลา
โครงการตั้งจุดตรวจ 7 วันอันตราย #เทศกาลสงกรานต์ 2561
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลพลา ร่วมกับ โรงเรียนวัดพลา ดำเนินการปฏิบัติงานด้านการสร้างวินัย
เทศบาลตำบลพลาร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานป้องกันฯ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายป้องกันและระงับอัคคีภัย
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันปิยมหาราช
นายกเทศมนตรีตำบลพลา รวมถึง คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมพิธีบวชสามเณร เพื่อเป็นพระราชกุศล แด่ รัชกาลที่ ๙
โครงการฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาพอเพียง การทำครีมหมักผม
พนักงานเทศบาลตำบลพลา ร่วมมือ ร่วมใจ ปลูกต้นดาวเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลพลา เป็นตัวแทนผู้ปกครองรับมอบเงินสงเคราะห์เด็ก
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อสม. จังหวัดน่าน
โครงการ หมู่บ้านสีขาว ประจำปี 2560
โครงการสนับสนุนกิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการอบรมศีลธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ 2560
กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ #วันธรรมสวนะ
โครงการรักาาทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งคลอง เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำสาธารณะฯ
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
โครงการ ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของสมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลพลา
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร
โครงการรณรงค์การอนุรักษ์สัตว์น้ำทะเล
คณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลห้วยงู จ.ชัยนาท
โครงการอบมรมสร้างทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบลพลา ภายใต้กิจกรรม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัยเรียน วัยใส
โครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง
เทศบาลตำบลพลา ได้รับการตรวจการบริหารจัดการที่ดี
โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน
ร่วมออกกำลัง ตามนโยบายของรัฐ
โครงการเด็กและเยาวชนจิตสาธารณะฯ
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และลดการขยายพันธุ์สัตว์
เทศบาลตำบลพลา ร่วมตอนรับคณะศึกษางานจาก เทศบาลเมืองดอกคำใต้
เทศบาลตำบลพลา ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูป รัชกาลที่๕
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (กิจกรรมวันวิสาขบูชา)
เทศบาลตำบลพลา ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2560
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ได้จัดโครงการผู้สูงวัยสดใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลพลา ได้จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2560
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพลา ร่วมต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และคณะตรวจการแผ่นดิน
เทศบาลตำบลพลา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
แจกถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลพลา
ตรวจจุดป้องกันในเทศกาลสงกรานต์ของพื้นที่เทศบาลตำบลพลา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล
เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการบัณฑิตน้อย
นายสมพร เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชน สู่ความสำเร็จ
โครงการก้าวตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธานฯ
โครงการ Valentine's Save Sex
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
โครงการอุปสมบท 89 รูป
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
โครงการอุปสมบท เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการชุมชนมีวินัย เคารพกฎจราจร
โครงการ ผู้เฒ่าเล่าผู้เยาว์เรียน
นายอำเภอบ้านฉาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง"
โครงการจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มสตรี ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลพลา
นายอำเภอบ้านฉางให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการในพระราชดำริ
รองผู้ว่าราชการจ.ระยอง ให้เกียรติลงพื้นที่เขตเทศบาลตำบลพลา article
ร่วมถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๕) article
โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข คืนความสุขให้ประชาชน"
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) article
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านฉาง
โครงการเยาวชนรักษ์ถิ่น
ชมรมผู้พิการตำบลพลา โดยงานสังคมสงเคราะห์
โครงการให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พิธีเปิดโครงการตั้งจุดตรวจและแก้ไขปัญหาจราจรช่วงเทศกาลฯ
เทศบาลตำบลพลาได้จัดงานสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้บริหารCopyright © 2014 All Rights Reserved.